Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dostępność cyfrowa

Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu informacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 88 http://bip.sp88.edu.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2004-12-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 5. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 6. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20 (aktualizacja: 2021-03-28). Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ada Kołakowska, dyrektor@sp88.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 846 09 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek Szkoły Podstawowej nr 88 w Warszawie znajduje się na skrzyżowaniu ulic Radarowej i Lechickiej, pod adresem Radarowa 4B.

Dojścia piesze znajdują się od ulicy Radarowej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej. Chodnik nie jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują przeszkody w postaci słupków ograniczających ruch pojazdów. Brak innych ograniczeń np. ogrodzenia zabezpieczające miejsce budowy, kamienne siedziska, stojaki dla rowerów, kosze na śmieci.

Najbliższa stacja PKP Warszawa Rakowiec znajduje się w odległości ok. 550 m.

Najbliższe przystanki autobusowe:

 • Jadwisin 01 - linie autobusowe: 154, 228
 • Jadwisin 02 - linie autobusowe: 154, 228
 • Włochy-Ratusz 01 - linie autobusowe: 328, N38, N88
 • Włochy-Ratusz 02 - linie autobusowe: 328, N38, N88
 • Radarowa 01 - linie autobusowe: 141, 189
 • Radarowa 02 - linie autobusowe: 141, 189

Najbliższe przystanki tramwajowe:

 • Włochy-Ratusz 03 - linie tramwajowe 7, 9, 15
 • Włochy-Ratusz 04 - linie tramwajowe 7, 9, 15

W okolicy szkoły znajduje się parking, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych i rodziców z dzieckiem.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi interesantów

Szkoła Podstawowa nr 88 w Warszawie mieści się w 1 budynku. Do budynku prowadzi wejście od strony ulicy Radarowej. Przed wejściem do budynku znajdują się schody oraz pochylnie o kącie nachylenia ok. 7,2%. W budynku znajdują się drzwi wejściowe jednoskrzydłowe o szerokości jednego skrzydła co najmniej 90 cm. Hol wejściowy jest obszerny, dosyć jasny, z odpowiednią przestrzenią manewrową, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Przeszkody mogą stanowić stoliki i ławki do siedzenia znajdujące się na korytarzach

Dla osób z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, a także rodziców z wózkami dziecięcymi dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani systemów informacji głosowej, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza
Data utworzenia:2021-02-07
Data publikacji:2021-02-07
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Pyrkosz
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Pyrkosz
Liczba odwiedzin:1649