Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza

Menu przedmiotowe

Valid XHTML 1.0 Strict

Poprawny CSS!

Zakres działania

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA

§ 1
Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych szkolnym planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania.


§ 2
Podział uczniów na grupy dotyczy zajęć z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego.
Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§ 3
Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

§ 4
Ustala się organizację zajęć dodatkowych:

a) zajęcia dodatkowe prowadzone mogą być w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo – lekcyjnym;

b) zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych;

c) liczba uczestników zajęć dodatkowych nie może być wyższa niż wynikająca z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 5
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku zaopiniowanego przez radę pedagogiczną. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę, do dnia 30 maja danego roku.
W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nad- obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala Dyrektor szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 6

Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, na podstawie wniosku rodziców (prawnych opiekunów), przy czym:

a) wniosek formułowany jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiany w kolejnym roku szkolnym, może natomiast być cofnięty;

b) uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi;

c) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne;

d) nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub w przypadku innych wyznań przez odpowiednich zwierzchników;

e) nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy;

f) nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania;

g) nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego;

h) nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo;

i) ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym;

j) ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy;

k) ocena z religii jest wystawiana zgodnie z postanowieniami rozdziału III statutu;

l) uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbywania rekolekcji wielkopostnych;

ł) nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi Dyrektor szkoły oraz organ nadzoru pedagogicznego.

§ 7
Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców, realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych oraz wspieraniu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Biblioteka szkolna jest pracownią umożliwiającą samokształcenie się uczniów oraz przygotowującą uczniów do korzystania z innych bibliotek i środków informacji.
Pomieszczenia biblioteki zapewniają:

- gromadzenie i opracowanie zbiorów,

- korzystanie z księgozbioru w czytelni i wypożyczanie książek poza bibliotekę,

- korzystanie ze środków audiowizualnych w czytelni,

- prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni.
Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:

a) kształcąco – wychowawczą poprzez:

- rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

- przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

- kształcenie kultury czytelniczej,

- wdrażanie do poszanowania książki,

- udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

b) opiekuńczo – wychowawczą poprzez:

- współdziałanie z nauczycielami,

- wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych uczniów,

- otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

- pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

c) kulturalno – rekreacyjną poprzez:

- uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki. Uprawnieni do korzystania ze zbiorów mają wolny dostęp do półek.
Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych.

Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza obejmuje:

a) koordynację pracy w bibliotece:

- opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez,

- ustalanie stanu majątkowego,

- przygotowywanie projektu wydatków na rok kalendarzowy,

- sprawozdania z pracy biblioteki, w tym zawierające oceny czytelnictwa,
- prowadzenie strony internetowej szkoły,

b) pracę pedagogiczną:

- udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

- udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, tekstowych i źródłowych

- praca indywidualna z uczniami z dostosowaniem formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów,

- rozmowy z czytelnikami o książkach,

- systematyczne zapoznawanie się z ofertą księgarń i antykwariatów

- poradnictwo w wyborach czytelniczych,

- prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie z programem,

- udostępnienie nauczycielom potrzebnych materiałów,

- informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa,

- prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach,

- organizowanie różnych form upowszechniania czytelnictwa;

c) pracę organizacyjno- techniczną:

- gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- opracowanie biblioteczne zbiorów,

- selekcja zbiorów i ich konserwacja,

- organizowanie warsztatu informacyjnego,

- wydzielenie księgozbioru podręcznego,

- prowadzenie katalogów.

W realizacji swych zadań biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami uczniów przez:

- pomoc w doborze literatury,

- popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców

- informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów
W realizacji swych zadań biblioteka szkolna współpracuje z bibliotekami pozaszkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi przez:

- wspólne organizowanie imprez czytelniczych,

- wymiana wiedzy i doświadczeń

- wypożyczenia międzybiblioteczne,

- udział w targach i kiermaszach.

Zbiorami biblioteki są materiały pisane oraz materiały audiowizualne.
Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły lub wicedyrektor. W ramach nadzoru:

- zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie,

- zapewnia środki finansowe na realizację zadań,

- zarządza skontrum zbiorów,

- zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji,

- zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć,

- obserwuje pracę bibliotekarza i ocenia działalność biblioteki.

§ 8

1. W szkole działa świetlica, której celem jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

2. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich uczniów, których rodzice pracują lub uczniowie zostają dłużej w szkole na zajęciach dodatkowych w szkole.
3. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych.
4. Do świetlicy przyjmowane są uczniowie na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (prawnych opiekunów).

5. Czas pracy świetlicy trwa od 7:00 do 17:30.

6. Do zadań świetlicy należy w szczególności:

- organizowanie uczniom pomocy w nauce,

- tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie uczniów do samodzielnego myślenia,

- organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów,

- organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień uczniów,

- tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze,

- upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej - kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.

7. Świetlica zapewnia ustronne miejsce do cichej pracy i odrabiania lekcji.

8. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor szkoły lub wicedyrektor.
9. Wychowawca świetlicy odpowiada za:

- całokształt pracy wychowawczo–dydaktyczno–opiekuńczej
w świetlicy,

- wyposażenie świetlicy,

- opracowanie rocznego planu pracy świetlicy,

- prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,

- dbałość o wystrój świetlicy.

10. Do zadań wychowawcy świetlicy należy ponadto:

- uczestnictwo w pracy zespołów: wychowawczego i samokształcącego,

- współpracę z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas oraz z pedagogiem szkolnym w zakresie pomocy w kompensowaniu uczniom braków dydaktycznych, otaczając opieką w szczególności tych uczniów, którym potrzebna jest pomoc i wsparcie ze względów rozwojowych, rodzinnych i losowych.

- uzgadnianie z przełożonym potrzeb materialnych świetlicy.

11. Dokumentacja świetlicy obejmuje:

- roczny i comiesięczny plan pracy,

- dziennik zajęć,

- kary zgłoszeń dzieci,

- regulamin świetlicy,

- ramowy rozkład dnia.

12. Pracownicy świetlicy wchodzą w skład Rady Pedagogicznej i składają sprawozdania ze swojej działalności.

13. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin świetlicy.

§ 9
1. W szkole działa stołówka szkolna. Stołówka szkolna uzupełnia działalność opiekuńczą szkoły, a ponadto, uczestnicząc w wyrabianiu prawidłowych nawyków żywieniowych u uczniów, stanowi istotny element wychowania zdrowotnego w szkole.

2.
Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie i pracownicy szkoły.

3.
Stołówka zapewnia dożywianie w postaci dwudaniowego obiadu.

4. Korzystanie ze stołówki jest odpłatne. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym dzienną wysokość opłaty za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, określa Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy wydane na podstawie art. 67a ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

5. Dyrektor szkoły podaje do wiadomości uczniów w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole informacje, o których mowa w ust. 4.

6. Dyrektor szkoły, działając na podstawie upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy i na zasadach określonych przez Prezydenta m.st. Warszawy zwalnia z całości lub części opłat za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

7. Rozkład zajęć lekcyjnych zapewnia przerwę obiadową .
8. Zaopatrzenie i działalność stołówki organizuje intendent.

9. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej stołówki określają odrębne przepisy.

§ 10
1. W szkole zapewniona jest opieka pedagoga szkolnego.

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, w szczególności w zakresie:

a) rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych,

b) określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

c) współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów niepełnosprawnych,

d) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,

c) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

d) ponadto, pedagog szkolny powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989 r., która weszła ona w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 7 lipca 1991 r.

§ 11
1. W szkole zapewniona jest opieka logopedy.

2. Do zadań logopedy należy:

a) diagnoza logopedyczna:

- prowadzenie badań logopedycznych w szkole,

- udzielanie wskazówek rodzicom i nauczycielom dotyczących zdiagnozowanych uczniów,

- dalsza opieka logopedyczna nad uczniami oraz kierowanie ich do innych specjalistów.

b) terapia logopedyczna:

- prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z uczniami z zaburzeniami rozwoju mowy.

c) edukacja :

- spotkania z rodzicami na terenie szkoły na temat rozwoju mowy,

- pomoc metodyczna nauczycielom w prowadzeniu ćwiczeń logopedycznych.

§ 12

1. W szkole zapewniona jest opieka psychologa szkolnego.

2. Do zadań psychologa szkolnego należy:

a) udzielanie pomocy psychologicznej uczniom,

b) rozwiązywanie problemów uczniów natury psychologicznej,

c) współpraca z rodzicami uczniów,

d) współpraca z nauczycielami,

e) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów z problemami edukacyjnymi oraz uczniów zdolnych.


§ 13
W szkole zapewniona jest opieka pedagoga terapeutycznego.
Do zadań pedagoga terapeutycznego należy:

a) diagnoza uczniów z trudnościami w nauce,

b) terapia - prowadzenie ćwiczeń z uczniami, u których stwierdzono dysfunkcje,

edukacja – udzielanie wskazówek rodzicom uczniów i nauczycielom dotyczących zdiagnozowanych dzieci.

 

 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

§ 1
Nauczyciele uczący w tym samym oddziale tworzą zespoły wychowawcze.
Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.
Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora szkoły na wniosek zespołu.
Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

- ustalanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikacja w miarę potrzeb,

- organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania,

- wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

- organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,

- pomoc przy organizacji pracowni,

- opiniowanie programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego.

§ 2

Nauczyciele i rodzice współdziałają w realizacji zadań szkoły
z zakresu nauczania i wychowania.
W ramach współpracy, o której mowa w ust. 1 nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do :

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i szkole;

b) znajomości przepisów dotyczących oceniania klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce i zachowania;

d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka;

e) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

§ 3
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.
Nauczyciel zobowiązany jest do:

a) prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego;

b) wnioskowania do Dyrektora szkoły o dopuszczenie do użytku szkolnego zaproponowanego przez niego programu nauczania;

c) dbałości o pomoce naukowe i inne wyposażenie szkoły;

e) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;

f) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego ich traktowania;

g) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;

h) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy.


§ 4
Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie
i społeczeństwie;

b) inspirowanie działań zespołowych uczniów;

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4:

a) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków;

b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

- różne formy zajęć rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

- treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych;

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale poprzez uzgadnianie z nimi i koordynację ich działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z trudnościami i niepowodzeniami);

d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

- poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

- współpracy z rodzicami w działaniach wychowawczych,

- włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły;

e) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

f) organizuje comiesięczne spotkania z rodzicami informując ich o postępach w nauce i o zachowaniu ucznia;

g) na miesiąc przed końcem I półrocza oraz przed końcem roku szkolnego wychowawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu oraz nagannej ocenie zachowania.
Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora szkoły oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.


§ 5
W przypadku gdy w szkole jest co najmniej 12 oddziałów, Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej powołuje wicedyrektora.
Za zgodą organu prowadzącego, Dyrektor szkoły może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
Wicedyrektorzy przyjmują na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności:

a) zastępują Dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności;

b) przygotowują projekty następujących dokumentów organizacyjnych szkoły:

- szkolnego zestawu programów nauczania obejmującego całą działalność szkoły,

- programu wychowawczego szkoły,

- tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych,

- informacji o pracy szkoły w zakresie im przydzielonym;

c) prowadzą czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli;

d) pełnią bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu;

e) nadzorują wypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów.
Wicedyrektor:

a) z upoważnienia Dyrektora szkoły jest bezpośrednim przełożonym służbowym nauczycieli i innych pracowników szkoły,

b) decyduje w bieżących sprawach dotyczących procesu pedagogicznego w szkole;

c) może formułować projekt oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach ocenę pracy opiekuńczo – wychowawczej wszystkich nauczycieli,

e) może wnioskować do Dyrektora szkoły w sprawach nagród
i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym;

f) może podpisywać pisma działając z upoważnienia Dyrektora szkoły.

§ 6

1. W szkole zatrudnia się pracowników niebędących nauczycielami.

2. Do pracowników szkoły niebędących nauczycielami zalicza się:

a) pracowników administracji:

• sekretarz szkoły
. kierownik gospodarczy
• specjalista ds. kadrowych
• administrator
• intendent

b) pracowników obsługi:

• kucharz

• pomoc kuchenna

• woźny

• dozorca

• sprzątaczka

• pomoc nauczyciela

3. Pracownicy niebędący nauczycielami, o których mowa w ust. 2 są zobowiązani dbać o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poprzez:

a) zabezpieczenie stanowisk pracy oraz sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonywanej pracy przed nieuprawnionym dostępem lub użyciem przez uczniów,

b) reagowanie na wszelkie niewłaściwe zachowania uczniów, a w szczególności zagrażające ich bezpieczeństwu,

c) zgłaszanie nauczycielom, a w szczególności nauczycielom dyżurującym, wychowawcom klas, Dyrektorowi szkoły wszelkich zaobserwowanych zdarzeń i zjawisk zagrażających bezpieczeństwu uczniów,

d) usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa zgodnie z zakresem zadań przypisanym do konkretnego stanowiska.

Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określone są w zakresie ich obowiązków.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 1

Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej jest wszechstronny rozwój ucznia. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego i realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

a) kształci umiejętności służące zdobywaniu wiedzy, umożliwiające kontynuowanie nauki w gimnazjum;

b) kształci umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów

z innymi dziećmi, dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi, działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;

c) wspomaga poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju;

d) rozbudza potrzeby kontaktu z przyrodą;

e) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia;

f) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
Szkoła realizuje cele i zadania poprzez:

? prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

? naukę religii za zgodą rodziców,

? zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów szkoły,

? możliwość działania kół zainteresowań, przedmiotowych prowadzonych przez nauczycieli lub, za zgodą dyrektora, przez osoby z zewnątrz,

? umożliwienie uczniom udziału w konkursach szkolnych, międzyszkolnych oraz innych konkursach,

? organizowanie w szkole uroczystości szkolnych, patriotycznych i udział w wybranych uroczystościach organizowanych przez m.st. Warszawa oraz przez inne instytucje,

? organizowanie wycieczek,

? systematyczne diagnozowanie i monitorowanie osiągnięć
i zachowań uczniów,

? realizowanie programu wychowawczego w szkole,

? prowadzenie działań profilaktycznych,

? sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb, tj.:

- opiekę psychologa i pedagoga szkolnego,

- organizowanie zajęć świetlicowych,

- umożliwienie spożywania posiłków,

- system zapomóg i stypendiów,

- bezpłatne dożywianie,

- prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i terapii pedagogicznej,

- prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej,

- prowadzenie zajęć logopedycznych,

- nauczanie indywidualne, jeśli jest orzeczone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

? zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w szkole i w czasie zajęć pozaszkolnych organizowanych przez szkołę poprzez przestrzeganie następujących zasad:

- nieustanną opiekę nad uczniami w czasie lekcji (nauczyciel nie może wyprosić z lekcji ucznia np. nieodpowiednio zachowującego się, nie zapewniając mu opieki innej osoby),

- organizowanie zastępstw na lekcjach za nieobecnych nauczycieli,

- pełnienie przez nauczycieli dyżurów w czasie przerw na korytarzach, w szatni, na boisku, na placu zabaw, na dziedzińcu szkoły wg ustalonego grafiku,

- uczeń nie może bez opieki wychodzić poza teren szkoły w czasie zaplanowanych zajęć,

- nauczyciele przedmiotowi zobowiązani są do zapoznania uczniów z zasadami bhp na boisku, placu, w sali gimnastycznej, na zawodach sportowych, w pracowni internetowej, w świetlicy, stołówce oraz do ścisłego przestrzegania tych zasad,

- wychowawcy mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami bezpiecznego zachowania się w klasach, w szatniach, na korytarzach, w drodze do szkoły i ze szkoły, w czasie ferii, podczas wycieczek,

- wszyscy pracownicy, zarówno pedagogiczni jak i niepedagogiczni, zobowiązani są do zwracania uwagi na zachowanie się uczniów oraz do natychmiastowego reagowania na zaistniałe zagrożenia bezpieczeństwa dzieci,

- szkoła corocznie pośredniczy w ubezpieczeniu uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków,

- uczniowie klas I - III lub wychowankowie świetlicy szkolnej są odbierani ze szkoły po zakończeniu lekcji lub zajęć w świetlicy przez rodziców (prawnych opiekunów); uczeń klasy I – III lub wychowanek świetlicy może wracać do domu sam na pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna) z oświadczeniem przejęciu odpowiedzialności za dziecko w tym czasie,

- uczeń może być zwolniony z lekcji osobiście przez rodzica (prawnego opiekuna) lub na pisemny jego wniosek z oświadczeniem, że bierze odpowiedzialność za dziecko w tym czasie,

- miejscem zbiórki uczniów przed rozpoczęciem i po zakończeniu wycieczki jest plac szkolny, skąd uczniowie udają się do domów; po godz. 16.00 wyłącznie pod opieką rodziców lub osób dorosłych przez nich wskazanych,

- kierownikiem wycieczki może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w szkole; opiekunami powinni być nauczyciele albo, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rodzice uczniów biorących udział w wycieczce,

- przy wyjściu, wyjeździe uczniów na wycieczkę poza teren szkoły zapewnia się właściwą ilość opiekunów,

- omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych,

- zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom po zapisaniu przez rodzica/ prawnego opiekuna,

- szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy,

- systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową,

- zapewnienie uczniom warunków do spożycia drugiego śniadania,

- utrzymywanie urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i w stałej czystości,

- uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno- wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu,

- udział uczniów w wycieczce, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, wymaga pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów).

- W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole przestrzega się następujących zasad:

- uczeń chory lub u którego istnieje podejrzenie o chorobę nie powinien przychodzić do szkoły;

- uczniowie z chorobami zakaźnymi (np. zakatarzeni, przeziębieni, kaszlący, z temperaturą) nie mogą przebywać z uczniami zdrowymi;

- w przypadku stwierdzenia , że uczeń wykazuje objawy chorobowe, nauczyciel podejmuje następujące działania:

- przekazuje ucznia pielęgniarce szkolnej;

- pielęgniarka szkolna w razie potrzeby kontaktuje się z rodzicami/opiekunami ucznia i ustala dalsze postępowanie w sprawie;

- w przypadku nieobecności pielęgniarki nauczyciel kontaktuje się z wychowawcą klasy lub wicedyrektorem szkoły, który telefonicznie ustala z rodzicami/opiekunami formę powrotu ucznia do domu;

- rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka po powiadomieniu przez pielęgniarkę lub inną uprawnioną osobę o podwyższonej temperaturze u dziecka lub innych niepokojących objawach dotyczących stanu zdrowia;

- chory uczeń przebywa w gabinecie pielęgniarki do momentu odebrania przez rodzica/opiekuna;

- rodzice mają obowiązek zgłaszania wychowawcy klasy bądź pielęgniarce szkolnej dolegliwości u ucznia i udzielania wyczerpujących informacji na ich temat.

1. Do klasy pierwszej zapisywane są dzieci zamieszkałe lub zameldowane w obwodzie szkoły z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania zapisu. W miarę posiadania wolnych miejsc mogą być zapisane dzieci spoza obwodu.

2. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczna pomoc dzieciom i rodzicom.
Za organizację współpracy, o której mowa w ust. 6 odpowiedzialny jest pedagog szkolny oraz psycholog szkolny.
Rodzice mogą na zasadach dobrowolności i nieodpłatności korzystać z pomocy wybranej przez siebie placówki w zakresie badań psychologiczno-pedagogicznych i terapii.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole przez pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego i logopedy może być udzielona za zgodą rodziców uczniów (prawnych opiekunów).
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz inne instytucje świadczące poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom udzielają pomocy uczniom na wniosek ich rodziców (prawnych opiekunów).
Szkoła zobowiązuje się do realizowania zaleceń zawartych w opiniach psychologiczno-pedagogicznych i lekarskich, jeśli opinie te zostaną udostępnione szkole.
Szkoła uczestniczy w programach profilaktycznych organizowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogicznej

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 1

1. Organami szkoły są:

- Dyrektor szkoły,

- Rada Pedagogiczna,

- Samorząd Uczniowski,

- Rada Rodziców

2. Dyrektor szkoły:

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły,

2) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

3) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli, jeżeli sam jest nauczycielem,

4) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i jest jej członkiem,

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

6) wstrzymuje wykonanie niezgodnych z przepisami uchwał Rady Pedagogicznej dotyczących zagadnień, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

7) powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej,

8) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz jest dla nich kierownikiem zakładu pracy,

9) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

10) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

11) dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego za okres stażu,

12) nadaje nauczycielom stopień nauczyciela kontraktowego,

13) realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

14) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i przedszkolnego, wydaje decyzje administracyjne w zakresie: przyspieszonego obowiązku szkolnego, odroczenia obowiązku szkolnego, zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego,

15) reprezentuje szkołę na zewnątrz,

16) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
i Samorządem Uczniowskim;

3. Ponadto Dyrektor szkoły:

1) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami szkoły,

2) czuwa nad przestrzeganiem postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,

3) opracowuje arkusz organizacyjny szkoły,

4) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

5) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,

6) dysponuje środkami finansowymi przyznanymi szkole w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

7) dba o powierzone mienie,

8) zarządza majątkiem szkoły na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy,

9) wyraża zgodę, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców, na działanie i stwarza warunki w szkole do działania wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich,

10) występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy stwierdzi, że jego prawa zostały naruszone,

11) dopuszcza do użytku w szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zaproponowany przez nauczyciela program nauczania lub program wychowania przedszkolnego.

 

§ 2

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania.
W skład rady wchodzą: Dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.
Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 jej członków. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
przygotowanie projektu statutu szkoły bądź projektu jego zmian i ich uchwalanie, zatwierdzanie planów pracy szkoły,
podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,
ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu odwoławczego od tych ocen,
wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych,
podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
uchwalanie warunkowej promocji ucznia,
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora
Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych, projekt planu finansowego szkoły,
propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, propozycje Dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,
wnioski Dyrektora szkoły o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,
przedstawione przez Dyrektora szkoły oraz propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV – VI.

§ 3

W szkole działa Samorząd Uczniowski.
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin Samorządu stanowi załącznik nr 5 do statutu.
Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem

i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Na wniosek Dyrektora szkoły Samorząd Uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela.

§ 4


W szkole działa Rada Rodziców, którą reprezentuje ogół rodziców uczniów.
W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).
Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

a) wewnętrzną strukturę i tryb jej pracy;

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.
Rada Rodziców może występować do Dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

- programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

- programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów);

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia

lub wychowania szkoły;

c) opiniowanie projektu planu finansowego przedkładanego przez Dyrektora szkoły.
Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego lub programu profilaktyki, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców.
Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów) uczniów szkoły oraz podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także składa wnioski do organów szkoły w tym zakresie, a w szczególności:

a) pobudza i organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;

b) współpracuje ze środowiskiem szkoły, lokalnym i zakładami pracy;

c) gromadzi fundusze dla wspierania działalności szkoły, a także ustala zasady wydatkowania tych funduszy.

§ 5
Organy szkoły współdziałają ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności szkoły. Odbywa się to przez uzyskanie stanowisk organów szkoły przed podjęciem ważniejszych decyzji.
Rada Pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela.
Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela z stanowiska Dyrektora szkoły lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
Rada Rodziców może wnioskować do organu pełniącego nadzór pedagogiczny nad szkołą o zbadanie i dokonanie oceny pracy szkoły, jej Dyrektora lub nauczyciela.